Política de privacidade

Política de Privacidade  http://www.retojedi.org/

Esta Política de Privacidade é parte integrante das condicións xerais. O acceso e navegación no sitio, ou a utilización dos seus servizos, implican a aceptación das condicións xerais (e polo tanto da Política de Privacidade e Política de Cookies). Por favor, léaas atentamente.

Nesta Política de Privacidade informamos sobre:

 • – Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
 • – Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
 • – Quen nos pode facilitar datos?
 • – Que datos recompilamos?
 • – Como se utiliza a información?
 • – Comunicacións por correo electrónico
 • – Como e onde se comparte a información?
 • – Canto tempo conservaremos os datos persoais?
 • – Seguridade dos seus datos
 • – Que dereitos ten?
 • – Responsable de privacidade
 • – Cambios na Política de Privacidade

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA

 • Calle Maldonado, 1, A, planta 3
 • 28006 Madrid (España)
 • CIF. G-82409020
 • Contacto para modificación de datos:
 • datos@entreculturas.org
 • Contacto DPO:
 • rgpd@entreculturas.org

FUNDACIÓN ALBOAN

 • Calle Padre Lojendio, 2. 2ª
 • 48008 – Bilbao (España)
 • CIF. G-48811376
 • Contacto para modificación de datos:
 • info@alboan.org

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal que lexitima o tratamento dos seus datos varía segundo a finalidade e a forma de obter os seus datos: nalgúns casos será a execución dun acordo, mentres que noutros será a obtención do seu consentimento a través da marcación dun recadro habilitado para o efecto, ou a través doutro mecanismo que constitúa en todo caso unha acción afirmativa, o interese lexítimo de ENTRECULTURAS ou ALBOAN como Responsables do tratamento, ou unha obriga legal.

Quen nos pode facilitar datos?

 • Ao acceder á nosa páxina, manifesta que todos os datos que nos facilita, ben sexan obrigatorios para prestar o servizo ou información, ou ben datos voluntarios cando se desexa colaborar connosco, realizar algún comentario nos nosos blogs ou participar nas nosas peticións, son verdadeiros e correctos; isto é, responden á súa situación real.
 • Os datos deberán ser facilitados polo interesado, non obstante, en determinados casos, poderán facilitarse datos de terceiros, sempre que se garanta que o interesado foi informado e obtido o seu consentimento, non sendo EC ou ALBOAN responsables diso en calquera caso.
 • A subministración destes datos implica que foron facilitados de forma voluntaria e con consentimento para que poidan ser tratados tanto informatizados como non automatizados e para fins concretos e lexítimos que a Fundación Entreculturas Fe e Alegría ou Fundación Alboan describen a continuación, non sendo utilizados para fins incompatibles, nin transferidos para terceiros sen o seu consentimento.

¿Que datos recompilamos?

 • Ao enviar unha consulta de información, subscribirse aos nosos boletíns, participar nas nosas accións, facilitar o seu apoio ás nosas campañas, contactar connosco por correo electrónico, facer comentarios nos nosos blogs ou colaborar connosco (como socio e/ou como doador), podemos solicitarlle que nos facilite unha serie de datos e informacións persoais como o seu nome, apelidos, enderezo, correo electrónico, teléfono de contacto, etc. Para ser socio ou doante da Fundación Entreculturas Fe e Alegría ou Fundación Alboan solicitaremos outras categorías de datos necesarios para establecer tal vínculo, como son os datos económicos.
 • Os datos que lle solicitemos, e que sexan tratados, serán sempre adecuados, pertinentes e non excesivos para a súa solicitude de información, colaboración e/ou participación dentro da Fundación Entreculturas Fe y Alegría e Fundación Alboan.

Como se utiliza a información?

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría e a Fundación Alboan utilizarán a información que nos facilite para os fins requiridos en cada un dos formularios de recollida de datos:

 • a) Resposta ás solicitudes de información do usuario. No caso de que nos envíe unha solicitude de información, trataremos os seus datos co fin de recibir, xestionar, tratar e responder as consultas e solicitudes de información que nos envíe a través dos distintos formularios de contacto, web ou enviadas ás nosas sedes e delegacións.
 • b) Subscrición ao Boletín de noticias ou Newsletters. Trataremos os seus datos de identificación e correo electrónico para enviarlle as nosas noticias e boletíns. Pode cancelar a subscrición en calquera momento.
 • c) Colaborar ou participar nas accións de petición organizadas pola Fundación Entreculturas Fe y Alegría e a Fundación Alboan. Os datos facilitados serán tratados para enviarlle información por correo electrónico e/ou correo postal sobre as nosas accións ou accións organizadas conxuntamente con terceiros pola Fundación. Se as solicitudes se presentan ante unha Organización nacional ou supranacional, os datos facilitados poderán ser cedidos a esta para a comprobación e verificación das solicitudes presentadas.
 • d) Participar e engadir comentarios aos nosos blogs. Para participar nos nosos blogs e para que o seu comentario se publique, trataremos os datos de usuario e de correo electrónico co fin de identificar e xestionar a súa publicación na nosa web.
 • e) Colaborar activamente mediante unha doazón ou facerse socio da Fundación Entreculturas Fe y Alegría ou da Fundación Alboan. No caso de que acceda ao noso formulario no apartado «colaborar» e cubra os seus datos. A información facilitada será tratada coa finalidade de xestión económica, contable, fiscal e administrativa dos asociados e doadores da Fundación Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación Alboan.
 • f) Outras actividades organizadas pola Fundación Entreculturas Fe y Alegría ou a Fundación Alboan. Poderá colaborar e participar en accións organizadas e/ou promovidas pola Fundación, facilitando os datos solicitados nos correspondentes formularios e para os fins expresamente indicados neles.

Comunicacións por correo electrónico

 • Ao enviarnos unha consulta ou solicitude de información a través do correo electrónico de contacto, estás dando o teu consentimento consciente e expreso para o tratamento dos datos facilitados á Fundación Entreculturas Fe y Alegría ou á Fundación Alboan co fin de dar resposta á consulta ou solicitude formulada; non obstante, non enviaremos comunicacións comerciais a non ser que nos dea o consentimento expreso para facelo.
 • Nos nosos correos electrónicos atoparás información para revogar o consentimento ou darte de baixa de calquera comunicación da Fundación Entreculturas Fe y Alegría o Fundación Alboan.

Como e onde se comparte a información?

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría e a Fundación Alboan informan expresamente que nos casos nos que colabore ou participe en determinadas accións (Carreira Solidaria, Concerto Solidario, Peticións ás Nacións Unidas, Socios e Doazóns, etc.), procederemos a ceder os seus datos a organismos e administracións, bancos e outras entidades colaboradoras de acordo coa normativa legal vixente e, para a xestión corporativa da información.

Canto tempo conservaremos os datos persoais?

 • Os datos persoais conservaranse mentres permaneza vinculado a nós.
 • Unha vez desvinculado, os datos persoais tratados para cada finalidade conservaranse durante os prazos legalmente establecidos, incluído o prazo en que un xuíz ou tribunal poida requirilos de acordo co prazo de prescrición das accións xudiciais.

Seguridade dos datos facilitados

 • A Fundación Entreculturas Fe y Alegría e a Fundación Alboan conceden moita importancia á seguridade de toda a información e datos persoais que tratamos. Desafortunadamente, a transmisión de información a través de Internet non é completamente segura; por iso, esforzámonos e destinamos recursos para mellorar a nosa páxina cada día e para que as funcionalidades que se poñan á súa disposición sexan máis seguras (implementouse a funcionalidade https nos formularios de adhesión e doazóns, co fin de protexer os datos económicos-financeiros con ferramentas de cifrado SSL).
 • Unha vez recibida a súa información, aplícanse medidas de seguridade para garantir a confidencialidade, integridade e evitar calquera perda, mal uso e/ou alteración dos datos baixo o noso control. As nosas políticas de seguridade e privacidade revísanse e mellóranse periodicamente segundo sexa necesario, e só o persoal autorizado ten acceso á información do usuario.

Que Dereitos ten?

 • A saber se estamos tratando os seus datos ou non.
 • A acceder aos seus datos persoais.
 • A solicitar a rectificación dos seus datos se son inexactos.
 • A solicitar a eliminación dos seus datos se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se nos retira o consentimento outorgado.
 • A solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nalgúns casos, en cuxo caso só os conservaremos de acordo coa normativa vixente.
 • A enviarlle os datos que sobre si se garden en ENTRECULTURAS ou ALBOAN e que lle serán facilitados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica. Se o prefire, podemos enviarllos ao novo responsable que nos designe. (Só é válido en determinados casos).
 • A presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ou autoridade de control competente, se considera que non o atendemos correctamente.
 • A revogar o consentimento para calquera tratamento que consentise, en calquera momento.
 • Se modifica algún dato, agradecemos que nolo comunique para que poidamos mantelo actualizado.
 • Este sitio web pode conter ligazóns a e dende outras páxinas web, xa sexa dos nosos patrocinadores, socios, empresas asociadas ou empresas colaboradoras, entre outros. Se accede a estas páxinas, debe ter en conta que nelas poden volver solicitarlle datos ou informacións poersoais. Por este motivo, pedímoslle que cando visite estas páxinas, tamén revise a súa política de privacidade.

Responsable de Privacidade

 • En calquera momento pode solicitar, de xeito totalmente gratuíto, ben por carta ou por correo electrónico, o exercicio dos seus dereitos, debendo incluír coa súa solicitude unha fotocopia do seu DNI/NIE/Pasaporte, xa que se trata dun dereito estritamente persoal.
 • As solicitudes deberán dirixirse ao responsable de privacidade no seguinte enderezo:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA

 • Att. Responsable Privacidad
 • Calle Maldonado, 1, A, planta 3
 • 28006 Madrid (España)

Ademais, se tes algunha dúbida adicional relacionada coa Protección de Datos, podes contactar co noso Delegado de Protección de Datos en rgpd@entreculturas.org.

FUNDACIÓN ALBOAN

 • Calle Padre Lojendio, 2. 2ª.
 • 48008 – Bilbao (España)
 • CIF. G-48811376
 • Contacto para modificación de datos:
 • info@alboan.org

Cambios na Política de Privacidade

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría e a Fundación Alboan poderán modificar ou adaptar a súa Política de Privacidade e Tratamento de Datos Persoais. Recomendamos que se visite cada vez que navegue polo sitio para estar sempre informado con antelación dos datos que nos proporcione.